ПРАВИЛА БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ НА ТОВАРНІЙ БІРЖІ «ПРОФІ-Т»


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Правила біржової торгівлі на Товарній біржі «Профі-Т» (надалі – Правила) розроблені та затверджені у відповідності до Господарського кодексу України, Законів України «Про товарну біржу», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис», інших нормативно-правових актів, Статуту Товарної біржі «Профі-Т» (надалі – Біржа) та є основним документом, що регулює порядок організації та проведення біржових торгів та інших форм організованої торгівлі (надалі - торги); порядок укладення, оформлення та реєстрації угод; розгляд та розв'язання спорів між учасниками торгів; котирування цін; встановлення та оприлюднення результатів торгів; здійснення контролю за дотриманням цих Правил членами Біржі, учасниками торгів, працівниками Біржі та особами, присутність яких дозволяється в торгово-операційних залах Біржі; санкції за порушення цих Правил; порядок забезпечення виконання зобов’язань тощо.

 

 1. Правила є обов’язковими для виконання усіма членами Біржі, учасниками торгів, працівниками Біржі та особами, присутність яких дозволяється в торгово-операційних залах Біржі відповідно до цих Правил, внутрішніх документів Біржі (правил, положень, регламентів, що є додатками до цих Правил) та чинного законодавства;

 

 1. Правила встановлюються на невизначений термін і в разі потреби можуть бути змінені або доповнені за рішенням Біржового комітету.

 

 1. Біржа доводить Правила, зміни та доповнення до них, іншу інформацію про свою діяльність, в тому числі про прийняті рішення щодо учасників торгів та інших зацікавлених осіб, за допомогою розміщення цієї інформації на сайті Біржі. Біржа може використовувати інші способи інформування учасників торгів та інших зацікавлених осіб.

 

 1. Окремі положення цих Правил можуть бути оформлені у вигляді окремого(их) документу(ів), які містять обов'язкову вказівку, що вони є частиною цих Правил.

 

 1. Біржа може організовувати й інші форми організованої торгівлі у відповідності до чинного законодавства.

 

 1. Якщо чинне законодавство встановлює обов’язкові процедури, що передують укладанню біржового контракту, та строки для його укладання, сторони біржового контракту зобов’язані діяти у відповідності до таких нормативно-правових актів.

 

 1. Розділом 11 цих Правил встановлюється порядок проведення біржових торгів при закупівлі на Біржі, визначаються умови участі в біржових торгах та визначення переможця біржових торгів.
 2. У Правилах застосовуються такі основні терміни та їх визначення:

 

аукціонні торги (аукціони) – спосіб продажу товарів у порядку, визначеному цими Правилами або внутрішніми документами Біржі (правилами, положеннями, регламентами, що є додатками до цих Правил);

біржова торгівля - діяльність Біржі та учасників біржових торгів, спрямована на здійснення та виконання біржових угод;

біржова угода - біржова операція, що являє собою усну згоду на купівлю-продаж, поставку та обмін біржових товарів, допущених до обігу на товарній біржі, укладена на біржових торгах учасниками біржових торгів від свого імені або за дорученням третіх осіб, результатом якої є укладення біржового контракту;

біржове (або аукціонне) свідоцтво – документ, що підтверджує проведення біржових торгів

 

(або аукціону), фіксує волевиявлення учасників біржових торгів (або аукціону) і є підставою для укладання біржового контракту (договору купівлі-продажу) між учасниками біржових торгів (або аукціону) або між їх клієнтами. Біржове (або аукціонне) свідоцтво може існувати

 

 • вигляді електронного документа або у паперовій формі. Необхідність видачі біржового (або аукціонного) свідоцтва обов’язково зазначається цими Правилами або внутрішніми документами Біржі (правилами, положеннями, регламентами, що є додатками до цих Правил);

біржовий збір - плата за реєстрацію укладеної угоди (біржового контракту), що сплачується

 

учасниками біржових торгів (їх клієнтами) згідно чинних тарифів Біржі у відповідності з Додатком 1 до цих Правил;

Біржовий комітет – орган управління Біржі, який здійснює управління Біржею між

 

Загальними зборами членів Біржі у відповідності зі Статутом Біржі, цими Правилами та чинним законодавством України;

біржовий контракт – договір, укладений між учасниками біржових торгів, на купівлю,

 

продаж, міну (бартер), відносно виконання угоди на поставку біржового товару;

біржовий товар (товар) – будь-який предмет господарського обороту, допущений Біржею до біржових торгів (аукціону);

 

біржові місця – певна сукупність квот (часток) постійного члена у статутному капіталі Біржі, що підтверджує членство на Біржі та право на участь в управлінні нею, включаючи право на здійснення біржових операцій на Біржі, одержання за це винагороди, передачу в оренду та інші права, передбачені чинним законодавством України та Статутом Біржі; біржові торги – торги, що публічно і гласно проводяться в торгово-операційних залах Біржі

 

за участі членів Біржі по товарах, допущених до реалізації на Біржі, відповідно до чинного законодавства та цих Правил;

брокери – це уповноважені фізичні особи постійних та непостійних членів Біржі, що зареєстровані (акредитовані) на Біржі, обов’язки яких полягають у виконанні доручень членів Біржі, яких вони представляють, щодо здійснення біржових операцій шляхом підшукування біржових контрактів і поданні здійснюваних ними операцій для реєстрації на Біржі;

 

брокерська контора (непостійний член Біржі) — це член Біржі, що орендує біржове місце

 

 • постійного члена Біржі, який здійснює біржові операції від свого імені і за власний рахунок або за дорученням третіх осіб і за їх рахунок;
 • винагорода Біржі - плата за організацію та проведення аукціонних торгів та інших форм

 

організованої торгівлі, що сплачується сторонами угоди (продавцем та/або покупцем) згідно чинних тарифів Біржі у відповідності з Додатком 1 до цих Правил;

гарантійний внесок – гарантійне грошове забезпечення, яке є складовою заходів, що

 

вживаються Біржею для забезпечення підписання та/або виконання зобов’язань учасниками біржових торгів (аукціонів) за укладеними біржовими контрактами (договорами купівлі-продажу), та вноситься учасниками торгів на розрахунковий рахунок Біржі для участі у торгах, розмір якого встановлюється чинним законодавством або внутрішніми документами

 

 

Біржі (правилами, положеннями, регламентами, що є додатками до цих Правил) або відповідними угодами;

доступ до торгів – сукупність технічних, організаційних та юридичних процедур щодо

 

надання можливості учаснику торгів укладати біржові контракти на Біржі (договори купівлі-продажу) або мати доступ до біржової інформації;

 

заявка на купівлю - комерційна пропозиція учасника торгів на купівлю товару;

 

заявка на продаж - комерційна пропозиція учасника торгів на продаж товару;

 інші форми організованої торгівлі – інші види організації торгівлі, у тому числі аукціонні

 

торги, конкурси, тендери, інші технологічні схеми виявлення справедливої вартості товарів (майна, активів) та закріплення її в договорах між учасниками торгу;

картка угоди (тікет) - документ, що підписується учасниками біржових торгів, що

 

проводяться в торгово-операційних залах Біржі, які уклали угоду, у якій зазначені дані торгів, позиція бюлетеня, кількість, ціна (продавця (пропозиції), покупця (попиту), ціна біржової угоди), реєстраційні номери учасників біржової торгівлі (продавця та покупця). Необхідність видачі картки угоди (тікету) обов’язково зазначається цими Правилами або внутрішніми документами Біржі (правилами, положеннями, регламентами, що є додатками до цих Правил);

 

клієнт учасника біржових торгів (надалі - клієнт) – особа, за дорученням та за рахунок якої учасник біржових торгів подає заявки з метою укладання біржових контрактів на Біржі; котирувальна ціна – ціна, визначена шляхом аналізу цін біржових угод, цін продавців, цін покупців;

крок ціни – мінімальна знижка або надбавка, на яку в ході біржових торгів (аукціону)

знижується або підвищується стартова ціна та кожна наступна ціна заявки. Крок ціни визначається цими Правилами або внутрішніми документами Біржі (правилами, положеннями, регламентами, що є додатками до цих Правил);

ліцитатор - особа, уповноважена Біржею здійснювати ведення аукціонних торгів і

 

контролювати дотримання Правил в ході аукціону, що проводиться у торгово-операційних залах біржі;

лот – мінімальна торгова одиниця, яка включає будь-яку групу біржового товару (товару),

 

виставленого на продаж;

маклер – особа, уповноважена Біржею здійснювати ведення біржових торгів і контролювати

 

дотримання Правил в ході біржових торгів, що проводяться у торгово-операційних залах Біржі;

маніпулювання під час біржових торгів – неправомірний вплив учасника біржових торгів

 

на ринкову вартість товарів в інтересах такого учасника або третіх осіб, у результаті чого придбання або продаж цих товарів відбувається за іншими цінами, ніж ті, які існували б за відсутності такого неправомірного впливу;

надзвичайна ситуація в діяльності Біржі - будь-які події та/або обставини, які за оцінкою

 

органів управління Біржі тимчасово або на невизначений термін унеможливлять або значно ускладнять виконання Біржею покладених на неї функцій у відповідності з цими Правилами. До таких подій/обставин також можуть бути віднесені: пожежі, стихійні лиха, тривалі відключення електроенергії, масові заворушення, військові дії, демонстрації, акти терору, інші акти насильства, інші обставини, що передбачені договорами, укладеними Біржею, будь-які події та/або обставини, які за оцінкою директора Біржі створюють або можуть створити загрозу життю та здоров’ю серед співробітників Біржі, повідомлення органів управління Біржі про виникнення надзвичайної ситуації, що може призвести до порушення звичайного порядку проведення торгів; будь-які інші подібні події або обставини;

напрямок - спеціалізований сегмент діяльності Біржі, в рамках якого здійснюється торгівля певною групою товарів;

 

непостійні члени Біржі – юридичні та фізичні особи, які одержали членство шляхом оренди біржового місця у постійного члена;

постійні члени Біржі – засновники Біржі (юридичні, фізичні особи), прийняті до її складу

 

згідно із Статутом Біржі, які сплатили вступний внесок та мають певну сукупність квот (біржових місць);

правила, положення, регламенти – внутрішні документи Біржі, які визначають особливості

 

проведення торгів за окремою групою товарів на Біржі, що є додатками до цих Правил; призупинення торгівлі - процедура, що призводить до заборони протягом певного строку надавати заявки та укладати біржові контракти;

припинення доступу до біржових торгів – встановлення учаснику біржових торгів остаточної заборони на участь в біржових торгах;

сайт Біржі - офіційний сайт, розміщений в мережі Інтернет за адресою: www.profi-t.at.ua, який обслуговується Біржею та надає можливість отримання інформації стосовно діяльності Біржі у вільному перегляді, а також надає доступ до сервісів учасникам біржових торгів;

 

торгова сесія - період торгового дня, протягом якого проходять біржові торги, в результаті

 

яких учасники біржових торгів мають право на здійснення біржових угод (укладення біржових контрактів);

торговий день - робочий день, у який на Біржі проводяться біржові торги (торги) біржовим

 

товаром (товаром) відповідно до цих Правил та/або внутрішніх документів Біржі (правил, положень, регламентів, що є додатками до цих Правил);

учасники біржових торгів - уповноважені особи постійних членів Біржі та непостійних

 

членів Біржі (брокери брокерських контор), які отримали право на здійснення біржових угод (укладення біржових контрактів) в торгово-операційних залах Біржі;

форс-мажорні обставини - непередбачені та непереборні події, що відбуваються незалежно

 

від бажання та знаходяться поза контролем Біржі, учасників біржових торгів та/або їх клієнтів та носять непередбачений і невідворотний характер;

ціна продавця (пропозиції) - ціна, з якої починаються біржові торги по даному біржовому товару (групи товарів) в даній торговій сесії;

 

ціна покупця (попиту) - ціна, яку у ході біржових торгів по даному біржовому товару (групи товарів), в даній торговій сесії, пропонує покупець (учасник біржових торгів);

ціна угоди - ціна, за якою здійснена угода по даному товару (групи товарів) в даній торговій сесії;

члени Біржі – постійні члени Біржі та непостійні члени біржі.

Терміни та поняття, що застосовуються при закупівлі товарів на Біржі відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель», визначені розділом 11 цих Правил.

 

Інші терміни та поняття, які не визначені в цих Правилах, використовуються згідно із Статутом Біржі та чинним законодавством України.

 

 

 1. ЧЛЕНИ БІРЖІ, УЧАСНИКИ БІРЖОВИХ ТОРГІВ ТА БРОКЕРИ

 

 1. До участі у біржових торгах допускаються:

 

 • постійні члени Біржі – засновники Біржі та власники біржових місць, або їх представники (довірені особи);

 

 • брокери;

 

 • ведучі біржових торгів (маклер) – спеціалісти Біржі, що фіксують згоду членів Біржі на укладення біржової угоди на певних умовах, а також здійснюють реєстрацію біржових угод;

 

 • працівники Біржі, які забезпечують організацію проведення біржових торгів;
 • інші особи, присутність яких дозволена рішеннями Біржового комітету.

2.2. Члени Біржі при проведенні біржових торгів мають право діяти:

 • від свого імені;

 

 • від імені свого клієнта за його дорученням, при цьому, повноваження члена Біржі визначаються договором доручення, який укладається між довірителем та повіреним. Для представництва перед третіми особами (зокрема, перед Біржею), довіритель зобов'язаний

 

 

видати повіреному довіреність на вчинення юридичних дій, передбачених договором доручення.

 

 1. Посадові особи Біржі, учасники торгів та присутні на торгах особи не мають права використовувати час торгів для вирішення питань чи оголошення інформації, що не стосується даних торгів.
 2. Учасники біржових торгів мають право:
 • одержувати від Біржі інформацію про діяльність Біржі;

 

 • одержувати ці Правила та рішення органів управління Біржі, що регламентують процедуру укладання біржових контрактів на Біржі;

 

 • вносити пропозиції до органів управління Біржі для їх обговорення;

 

2.5. Учасники біржових торгів зобов’язані:

 

 • виконувати ці Правила та рішення органів управління Біржі;
 • дотримуватися вимог чинного законодавства;

 

 • за реєстрацію укладеної угоди (біржового контракту) сплачувати біржовий збір, розмір якого встановлюється чинним законодавством або рішеннями Біржового комітету;

 

 • нести інші обов'язки, передбачені цими Правилами та внутрішніми документами Біржі (правилами, положеннями, регламентами, що є додатками до цих Правил).

 

2.6. Брокери.

 

2.6.1. Непостійні члени Біржі приймають участь в біржових торгах через своїх брокерів. Постійний член Біржі має право приймати участь у біржових торгах сам або через свого представника (брокера). Кількість брокерів кожної брокерської контори та загальна кількість брокерів на Біржі не обмежена.

 

 1. Брокери мають право пересвідчитися в наявності та якості запропонованого товару, а також у платоспроможності покупця, пропонувати альтернативні умови контрактів та здійснювати будь-які інші дії, що не суперечать інтересам клієнтів.

 

 1. Брокерам забороняється розголошувати комерційні таємниці щодо здійснюваних за їх участю біржових операцій клієнтів, одночасно обслуговувати двох або більше клієнтів, інтереси яких суперечать.
 2. У разі відкликання довіреності брокера, учасник біржових торгів зобов’язаний повідомити Біржу шляхом повідомлення будь-яким зручним способом (факсимільним зв'язком, електронною поштою тощо) про відкликання довіреності протягом години з моменту прийняття рішення уповноваженим органом учасника біржових торгів про відкликання довіреності брокера.
 3. Учасник біржових торгів несе відповідальність за дії, що вчинені на Біржі брокером, довіреність якого втратила чинність, у тому числі за зобов’язаннями, які виникли внаслідок укладання біржових контрактів таким брокером, якщо не буде доведено, що учасник біржових торгів повідомив Біржу про таку подію.

 

2.7. Біржа має право призупинити доступ до біржових торгів учасника біржових торгів у разі порушення учасником біржових торгів порядку оплати біржового збору Біржі, а також у інших випадках, передбачених чинним законодавством України, рішеннями органів управління Біржі тощо.

 

Біржа має право припинити доступ до біржових торгів для учасника біржових торгів у наступних випадках:

 

- неодноразового порушення учасником біржових торгів порядку оплати біржового збору Біржі; - отримання від учасника біржових торгів заяви про припинення участі в біржових торгах та/або членства на Біржі;

 

 • реорганізації або ліквідації (припинення діяльності) учасника біржових торгів як юридичної особи у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством;

 

 • у інших випадках, передбачених чинним законодавством України, рішеннями органів управління Біржі тощо.

 

2.8. Реєстрація (акредитація) членів Біржі.

 

2.8.1. Біржове місце на Біржі надає право на здійснення біржових операцій в торгово-операційній залі Біржі.

 

2.8.2. Юридична або фізична особа, яка  повністю  сплатила  вступний

внесок та якій було

виділено  персоніфікований пай засновником Біржі, стає  постійним

членом з правами та

обов'язками, передбаченими Статутом Біржі.

 

 

 1. За рішенням Біржового комітету брокерське місце може бути передане в оренду за ціною, що склалася на момент передачі брокерського місця, чи ціною, встановленою Біржовим комітетом.

 

 1. Особа, яка повністю сплатила кошти зазначені в п. 2.8.3. стає непостійним членом біржі (брокерською конторою).

 

 1. Непостійними членами біржі на Біржі можуть бути юридичні особи, незалежно від організаційно-правової форми власності та суб’єкти підприємницької діяльності – фізичні особи-підприємці.

 

 1. Не можуть бути членами Біржі органи державної влади та управління, а також державні установи (організації), що перебувають на державному бюджеті.

 

 1. Документом, що засвідчує придбання брокерського місця, є Свідоцтво члена Біржі (постійного), яке видається біржею і яке не є цінним папером. Строк володіння брокерським місцем постійного члена Біржі необмежений, за винятком випадків, що передбачені Статутом Біржі.

 

 1. Документом, що засвідчує оренду брокерського місця, є Свідоцтво члена Біржі (непостійного), яке видається біржею і яке не є цінним папером, у якому визначається строк оренди брокерського місця.

 

 1. Постійні члени біржі, непостійні члени біржі (брокерські контори) та їх брокери можуть брати участь у біржових торгах в усіх напрямках торгово-операційної зали Біржі, відповідно з цими Правилами та внутрішніми документами Біржі (правилами, положеннями, регламентами, що є додатками до цих Правил).

 

 1. Продаж брокерських місць Біржі здійснюється на підставі замовлення на купівлю брокерського місця на аукціоні, що організує та проводить Біржа. Для участі в аукціонних торгах сплачуються реєстраційний та гарантійний внесок, які встановлюються Біржовим комітетом. Особа, яка має намір придбати брокерське місце Біржі, подає замовлення встановленої форми.

 

 1. Постійний член Біржі, який повністю сплатив всі необхідні внески, може продати своє брокерське місце, за погодженням з Біржовим комітетом, уклавши договір купівлі -продажу з покупцем, в порядку, передбаченому Статутом Біржі. У випадку реорганізації члена Біржі,

його брокерське місце   переходить до правонаступника.

 

 1. У разі припинення членства на Біржі за власним бажанням, крім випадків продажу брокерського місця, або припинення членства за рішенням Загальних зборів, власнику брокерського місця не повертаються ні його внески (вступний та щорічний), ні вартість брокерського місця. В такому випадку брокерське місце переходить до Біржі і підлягає реалізації відповідно до Статуту Біржі. Припинення членства на Біржі за рішенням Загальних зборів регламентується Статутом Біржі.

 

 1. Для реєстрації (акредитації) непостійного члена Біржі на Біржу подається заява встановленої форми до Біржового комітету. До заяви додаються належним чином завірені копії документів:

 

 
 • Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
 • Статут підприємства (або Положення).
 • Довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

 

 • Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість (за наявності).
 • Довідка про банківські реквізити.
 • Наказ про призначення керівника, копія паспорту та ідентифікаційного номеру.
 • Довіреність на брокера, копія паспорту та ідентифікаційного номеру.

 

 • Договір оренди приміщення для персоналу (або договір купівлі-продажу чи свідоцтва на право власності).

 

 • Свідоцтва, посвідчення та сертифікати спеціалістів з питань оцінки (за наявності).

 

 • Сертифікати фахівців з відчуження об’єктів державної власності та продажу майна в процесі приватизації (за наявності).

 

 • Сертифікати фахівців з питань реалізації нерухомості (за наявності).

 

 • Договір про організацію продажу майна, що перебуває у державній власності з Фондом державного майна України (за наявності).

 

 • Свідоцтво про реєстрацію власного друкованого видання (за наявності).

 

 1. Біржовий комітет протягом 3 робочих днів, розглянувши заяву та пакет документів, надає відповідь про згоду або відмову в акредитації непостійного члена біржі (брокерської контори).

 

 1. При наданні згоди, між постійним членом Біржі та непостійним членом Біржі укладається Договір оренди біржового місця на Українській універсальній біржі за формою, згідно Додатку 2 до цих Правил.

 

 1. Для акредитації брокерів члени біржі подають такі документи:

 

 • акредитаційна картка брокера встановленої форми, особисто заповнена брокером;

 

 • доручення на виконання біржових операцій з правом підпису біржових документів (для брокерів), підписане першою особою, головним бухгалтером та скріплене печаткою члена біржі, фізичні особи-підприємці надають нотаріально посвідчене доручення на брокера встановленого зразка.

 

2.8.17. Акредитація непостійних членів Біржі та їх брокерів проводиться протягом 10 (десяти) робочих днів з дня подання заяви, за наявності всіх необхідних документів.

 

2.8.18. У випадках, коли у непостійного члена біржі немає акредитованих на біржі брокерів, його біржова діяльність призупиняється до вирішення питання відповідно до вимог Статуту Біржі. 

 1. БІРЖОВІ ОПЕРАЦІЇ

 

 1. Біржовою операцією визнається угода, що відповідає сукупності зазначених нижче умов: а) якщо вона являє собою купівлю-продаж, поставку та обмін товарів, допущених до обігу на товарній Біржі; б) якщо її учасниками є члени Біржі;

 

в) якщо вона подана до реєстрації та зареєстрована на Біржі не пізніше наступного за здійсненням угоди дня.

 

 1. Угоди, зареєстровані на Біржі, не підлягають нотаріальному посвідченню.

 

 1. Зміст біржової угоди (за винятком найменування товару, кількості, ціни, місця і строку виконання) не підлягає розголошенню. Цю інформацію може бути надано тільки на письмову вимогу судам, органам прокуратури, служби безпеки, внутрішніх справ та аудиторським організаціям у випадках, передбачених законодавством України.

 

 1. Угода вважається укладеною з моменту її реєстрації на Біржі.
 2. Біржові операції дозволяється здійснювати тільки членам Біржі або брокерам.

 

 1. ПРЕДМЕТ І ВИДИ БІРЖОВИХ УГОД

 

 1. Предметом біржової угоди є біржовий товар, що допускається до обігу на Біржі, реалізація якого через Біржу не заборонена чинним законодавством України.

 

 1. Не можуть бути предметом біржової торгівлі речі, визначені індивідуальними ознаками, якщо вони не продаються як партія, а також будь-які вживані товари, включаючи транспортні засоби, та капітальні активи. Таке обмеження не поширюється на майно, яке відчужується з податкової застави, а також майно, конфісковане відповідно до чинного законодавства.

 

 1. Партією товару вважається визначена кількість (але не менше двох одиниць) однорідних товарів одного або кількох найменувань, закуплених, відвантажених або отриманих одночасно за одним товарно-супровідним документом.

 

 1. Уживаними товарами вважаються товари, що були у користуванні не менше року, транспортні засоби, які не підпадають під визначення нового транспортного засобу згідно із законом, а також будь-який капітальний актив, що був прийнятий в експлуатацію до його продажу.

 

 1. Новими транспортними засобами вважаються:

 

а) наземний транспортний засіб - той, що вперше реєструється в Україні та має загальний наземний пробіг до 6000 кілометрів;

б) судно - те, що вперше реєструється в Україні та пройшло не більше 100 годин після

 

першого введення такого судна в експлуатацію;

в) літальний апарат - той, що вперше реєструється в Україні та має налітний час до такої

 

реєстрації, що не перевищує 40 годин після першого введення в експлуатацію. Налітним вважається час, який розраховується від блок-часу зльоту літального апарата до блок-часу його приземлення.

 

 1. Визначення капітального активу (факт прийняття його в експлуатацію), а також визначення однорідних товарів містяться у Податковому кодексі України.

 

 1. Біржові угоди здійснюються за окремими групами товарів, особливості здійснення по яким регулюються відповідними внутрішніми документами Біржі (правилами, положеннями, регламентами, що є додатками до цих Правил).

 

 1. Перелік і порядок допуску товарів до біржових торгів, а також експертиза товарів може визначатися окремими рішеннями Біржового комітету.

 

 1. ЦІНОУТВОРЕННЯ

 

5.1. Ціни на Біржі формуються вільно. Рівень цін визначається на кожен вид продукції співвідношенням попиту та пропозиції на біржових торгах, якщо інше не встановлено законодавством.

 

5.2. Біржа вживає заходів щодо недопущення штучного завищення або заниження цін на біржові товари під час біржових торгів і запобігання маніпулювання цінами.

 

5.3. Для забезпечення котирування цін на товари, які реалізуються на Біржі та підлягають котируванню, на Біржі створюється Котирувальна комісія, яка діє на підставі Положення.

 

5.4. Біржею або уповноваженим органом державної влади може бути встановлено верхній та нижній пороги ціни (коридор цін) для біржових товарів, реалізація яких на біржових торгах не може здійснюватись згідно чинного законодавства за ціною, нижчою від нижнього порогу ціни та вищою, від верхнього порогу ціни.

 1. ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ БІРЖОВИХ ТОРГІВ

6.1. Біржові торги проводяться у торгово-операційних залах Біржі.

6.2. Особливості проведення біржових торгів встановлюються відповідними внутрішніми документами Біржі (правилами, положеннями, регламентами, що є додатками до цих Правил).

Стор.2          Стор. 3